top of page

کارگماری

ما به طور مداوم از درخواست های افراد با استعداد و جذاب برای پیوستن به تیم ما به عنوان خدمه استقبال می کنیم. نیازی به تجربه قبلی نیست، زیرا ما آموزش های جامعی را ارائه می دهیم تا شما را به یک ماساژور ماهر، مسئولیت پذیر و قابل اعتماد تبدیل کنیم. راهنمایی ما راه را برای موفقیت شخصی و مالی در این حرفه پرارزش هموار می کند.

Come Work With Us

Upload File

Thank you! We’ll be in touch.

bottom of page